Stadgar

antagna den 13 november 1993, reviderade den 11 november 1995, den 9 november 1996, den 24 april 1999 samt den 12 november 2005.

§ 1. Akademins syfte

Syftet med Smålands Akademi, som har sitt säte i Växjö, är att sprida glans och ljus över den småländska vitterheten samt att främja den småländska identiteten.

Akademins motto är Snille och envishet.

§ 2. Ledamöter

Akademin består av arton ledamöter. Vid vakans sker inval efter förslag från ledamot.

Ledamot som på grund av ålder eller annan anledning vill lämna sin stol i Akademin kan göra detta efter skriftlig framställning. Vederbörande kan utses till seniorledamot. Seniorledamöter är med yttrande- och förslagsrätt adjungerade till Akademins sammanträden.

Efter förslag berett av Verkställande utskottet (VU) kan Akademin utse korresponderande ledamöter, vilka kan adjungeras till Akademins sammanträden.

 

§ 3. Verksamhetsform

Akademin är en ideell förening.

§ 4. Verksamhetsår

Akademins verksamhetsår sammanfaller med kalenderåret.

 

§ 5. Sammanträden

Akademin har två ordinarie sammanträden årligen. Arbetssammanträdet hålls under första halvåret och är tillika årsmöte.

Höstsammanträdet äger rum i anslutning till högtidssammankomsten som hålls på Esaias Tegnérs födelsedag den 13 november eller på den lördag som infaller närmast före eller efter denna dag. Om möjligt alternerar detta sammanträde mellan Växjö, Jönköping och Kalmar.

 

§ 6. Ärenden vid årsmötet

  1. Verksamhetsberättelse avgiven av VU.
  2. Revisorernas berättelse
  3. Fråga om ansvarsfrihet för VU och kassaförvaltaren
  4. Val av ledamöter i VU enligt § 8
  5. Val av två revisorer jämte en suppleant för en tid av ett år
  6. Val av valberedning för interna val för en tid av tre år
  7. Övriga ärenden

§ 7. Beslutsfattande

De arton ledamöterna har var sin röst. Alla frågor avgörs med enkel majoritet. Vid lika röstetal vinner den mening preses biträder utom vid inval i och val inom Akademin då lotten avgör.

 

 

§ 8. Verkställande utskott

Akademin utser en styrelse benämnd Verkställande utskott (VU). Denna består av preses, vice preses, sekreterare och ytterligare två ledamöter. Vidare väljs två suppleanter och beslutas om i vilken ordning de skall kallas till tjänstgöring. Mandattiden är tre år och löper från årsmöte till årsmöte.

§ 9. Akademins upplösning

Akademin kan upplösas genom likalydande beslut vid två på varandra följande ordinarie sammanträden. Efter upplösningen överlämnas protokoll och andra handlingar till Kronobergsarkivet medan övriga eventuella tillgångar tillfaller Växjö universitet, om inte annat beslut fattas härom.

§ 10. Stadgeändring

Beslut om ändring av dessa stadgar kan fattas efter förslag som beretts av verkställande utskottet. Ändring av syftesparagrafen och upplösningsparagarafen kräver dock likalydande beslut vid två på varandra följande ordinarie sammanträden.

 

Stadgar SMAK