Lennart Johansson (Stol 9)

Docent Lennart Johansson
Bostadsort: Växjö
Född 1961

Född och uppvuxen i stationssamhället Alvesta vidgades vyerna med studentexamen och högskolestudier i Växjö. Historieintresset och studier i detta ämne kompletterades med kulturgeografi, statskunskap, litteraturvetenskap och juridik.
Parallellt med högskolestudierna anställdes jag som chef på det nybildade Folkrörelsearkivet Kronoberg, nuvarande Kronobergsarkivet. Mitt intresse kom nu allt mer att riktas mot svensk politisk historia och framväxten av folkliga och religiösa rörelser. Professor Lars-Olof Larsson gav mig möjlighet att medverka i bok- och forskningsprojektet kring Växjö stads historia. Min forskning resulterade i boken Brännvin, postillor och röda fanor. Om politik, folkrörelser och gammalkyrklighet i sekelskiftets Växjö (1992). I detta arbete används för första gången förklaringen att den gammalkyrkliga väckelse, som dominerade fromhetslivet i de södra delarna av Växjö stift, var av avgörande betydelse för det överlag svaga intresset för folkrörelser och föreningsbildningar i främst folklandet Värend.
Doktorandutbildningen vid Historiska institutionen vid Lunds universitet resulterade i avhandlingen Systemet lagom. Rusdrycker, intresseorganisationer och politisk kultur under förbudsdebattens tidevarv 1900–1922. I avhandlingen ställdes den övergripande frågan varför man inte införde ett rusdrycksförbud i Sverige. I uppgiften ingick också en analys av det i vidare bemärkelse politiska spelet kring diskussionen om att inför ett rusdrycksförbud och Sveriges första folkomröstning 1922. Den 20 november 1997 antogs jag som oavlönad docent i historia vid Historisk-filosofiska fakulteten vid Lunds universitet.
Hösten 1994 var jag en av redaktörerna för festskriften till professor Lars-Olof Larsson …och fram träder landsbygdens människor… I festskriften återfinns också min uppsats Regionalpolitik i rikspolitiken. Kronobergsprotektionism, politiskt deltagande och lokal opinion i Konga härad under 1880-talets tullstrider.
Jämte chefskapet på Kronobergsarkivet har jag bedrivit en omfattande historisk forskning och ett populärvetenskapligt författarskap. Jag har hållit ett stort antal föreläsningar vid svenska och nordiska universitet så väl som populärvetenskapliga föreläsningar för en bredare publik. Jag har också under flera perioder tjänstgjort som lektor och studierektor i historia vid Växjö universitet och fungerat som handledare till en handfull doktorander, varav tre stycken avlagt doktorsexamen.
De senaste årens vetenskapliga forskning har jag främst ägnat åt alkoholpolitik i ett nordiskt och internationellt perspektiv. Denna forskning har delfinansierats av Nordiska nämnden för alkohol- och drogforskning (NAD).
År 1997 knöts jag till det nordiska forskningsprojektet ”Studies in Nordic Alcohol Policy Systems” (SNAPS-projektet). Projektet resulterade i antologin Broken Spirits. Power and Ideas in Nordic Alcohol Control, 2000. I min artikel Sources of the Nordic Solutions analyseras de nordiska restriktionssystemens etablerande i ett komparativt perspektiv.
Tillsammans med professor Peter Aronsson genomförde jag våren 1998 vid Högskolan i Växjö ett symposium under rubriken ”Stationssamhällen i Norden”. Resultatet av dessa forskningsansträngningar blev antologin Stationssamhällen. Nordiska perspektiv på landsbygdens modernisering, 1999, med mig och Peter Aronsson som redaktörer. Förutom redaktörskapet och en inledning tillsammans med Peter Aronsson bidrog jag med artikeln Stationssamhällets skötsamhet. Om nykterhet som symbol och kulturell markering i sekelskiftets Alvesta.
Hösten 1996 utsågs jag till vetenskaplig redaktör för det omfattande bok- och forskningsprojektet ”Kronobergs läns historia”. I oktober 1999 presenterades en bok på 542 sidor med titeln Landen kring sjöarna. En historia om Kronobergs län i mångtusenårigt perspektiv Förutom redaktörskapet bidrog jag med en längre uppsats om politik och folkrörelser i Kronobergs län. Som vetenskaplig redaktör ansvarade jag ytterst för artiklarnas och hela bokens vetenskapliga kvalitet.
Under våren 2000 var jag anställd 50 procent som forskare på forskningsprojektet Småföretagen i den lokala och regionala utvecklingen, under ledning av professor Bengt Johannisson vid ekonomihögskolan, Växjö universitet. Med Ljungby som exempel analyserades den näringsekonomiska utvecklingen och det lokala entreprenörskapet i ett historiskt perspektiv. Resultaten publicerades i två artiklar i boken Entreprenörskapets dynamik och regionala förankring, 2002.
I antologin Storkommunreformen 1952. Striden om folkhemmets geografi deltog jag med en längre artikel om kommunsammanslagningen mellan Vislanda och Blädinge kommuner.
Tillsammans med professor Peter Aronsson och teol. dr Lars Aldén publicerades våren 2002 boken Phénomenet Peter Wieselgren. Jag bidrog själv med artikeln ”Nykterhetsaposteln och sedereformatorn”, som behandlar Wieselgrens nykterhetsengagemang.
Tillsammans med professor Peter Aronsson gav jag hösten 2003 ut antologin Ett landskap minns sitt förflutna, i vilken minneskulturen och minnesproduktionen i ett regionalt perspektiv analyseras och diskuteras.
Våren 2008 gav jag ut den omfattande boken (490 sidor) Staten, Supen och Systemet. Svensk alkoholpolitik och alkoholkultur 1855–2005 i samarbete med Vin- & Sprithistoriska museet i Stockholm och bokförlaget Symposion. För den inledande forskningsansatsen gavs stöd från Systembolagets Råd för Alkoholforskning.
Parallellt med detta forskningsprojekt inleddes våren 2006 ett nytt forskningsprojekt kring tematiken idrott och alkohol. Projektet finansieras av Centrum för idrottsforskning och en nordisk komparation finansieras av Nordiska nämnden för alkohol- och drogforskning. Hösten 2006 publicerades artikeln Vem vill spola kröken? Några tankar kring idrott och alkohol i antologin Inkast. Idrottsforskning vid Växjö universitet.
Jag har också fungerat som opponent, slutkommentator och betygsnämndsledamot vid ett antal disputationer i både historia, etnologi och socialt arbete.
Till detta skall också läggas en mycket omfattande populärvetenskaplig föreläsnings- och publiceringsverksamhet. Ett stort antal uppsatser har publicerats i hembygdsböcker i Kronobergs län. Detta måste ses som en viktig del av att föra ut den historiska kunskapen till den historieintresserade allmänheten.
Jag har också varit aktiv i Historiska föreningen i Kronobergs län, först som sekreterare och 1995-2004 som ordförande. Åren 1986–1993 var jag ledamot av redaktionskommittén för Norra Allbo hembygdsförenings årsbok, Värendsbygder. Samma uppdrag innehade jag 1994–97 för Smålands museums och Kronobergs läns hembygdsförbunds tidning Kulturspridaren. I Värend & Sunnerbo.
I övrigt sitter jag också som ledamot i Vin- & Sprithistoriska museets stipendiekommitté och fungerar som vetenskaplig rådgivare åt deras tidskrift Spiritus och som ordförande för Kronobergs läns humanistiska forskningsråd. Från hösten 1999 till våren 2004 fungerade jag som svensk representant i redaktionskommittén för den nordiska vetenskapliga tidskriften Nordisk alkohol- och narkotikatidskrift som utges i Helsingfors av Nordiska nämnden för alkohol- och drogforskning. Under flera år har jag också varit ledamot av Folkrörelsernas arkivförbunds forskningskommitté.

Publikationslista för docent Lennart Johansson

Monografier och artiklar

1. Dansjö bränneri.
Värendsbygder 1984, s. 104-122

2. Allbo fredsförening. Protokollen berättar.
Värendsbygder 1986, s. 54-69

3. Folkrörelsernas framväxt i Norra Allbo. Del I Nykterhetsrörelsen.
Värendsbygder 1987, s. 19-35

4. Folkrörelsernas framväxt i Norra Allbo. Del II Arbetarrörelsen.
Värendsbygder 1988, s. 55-91

5. Växjö kvinnliga rösträttsförening och kampen för demokratin.
I Värend och Sunnerbo 1988:1

6. Den fackliga arbetarrörelsen i Kronobergs län.
I Värend och Sunnerbo 1989:2

7. Socialdemokratisk agitation och organisation i Kronobergs län.
I Värend och Sunnerbo 1989:2

8. Per Borgh – Människan och visionären. Ett försök till levnadsteckning.
Värendsbygder 1990, s. 83-119

9. Maltdrycksbryggerierna i Växjö i historisk belysning.
I Värend och Sunnerbo 1990:2

10. Stiftsstad i förändring. Politik och folkrörelser i sekelskiftets Växjö. Arbetarrörelsen; Nykterhetsrörelsen; Väckelserörelsen; Liberaler och högermän; Filantropi och kvinnoföreningar.
Forskningsprojektet Växjö stads historia, Högskolan i Växjö 1990-91.

11. Olof Jönsson – en unik protokollskrivare.
I Värend och Sunnerbo 1991:4

12. Brännvin, postillor och röda fanor. Om folkrörelser, politik och gammalkyrklighet i sekelskiftets Växjö (Acta Wexionensia Serie 1. History & Geography 8, 1992) [330 sidor]

13. Luther och brännvin – Waldenström och kaffe. Om politik, folkrörelser och gammalkyrklighet i sekelskiftets Växjö.
I Värend och Sunnerbo 1992:1

14. Bibelkvinnoverksamheten.
I Värend och Sunnerbo 1992:2

15. Folke Fridell och syndikalismen.
I Värend och Sunnerbo 1992:3

16. Filantropiska föreningar i sekelskiftets Växjö.
I Värend och Sunnerbo 1992:4

17. Folkrörelsernas framväxt i Norra Allbo. Del III Väckelserörelsen.
Värendsbygder 1992, s. 44-63

18. Förbudsomröstningen 1922.
I Värend och Sunnerbo 1993:1

19. De bortglömda privatarkiven.
I Värend och Sunnerbo 1993:2

20. Den svenska historiens år 1993! Vad händer sedan? (Tillsammans med Peter Aronsson)
I Värend och Sunnerbo 1994:2

21. Regionalpolitik i rikspolitiken. Kronobergsprotektionism, politiskt deltagande och lokal opinion i Konga härad under 1880-talets tullstrider (…och fram träder landsbygdens människor… Studier i nordisk och småländsk historia tillägnade Lars-Olof Larsson på 60-årsdagen den 15 november 1994. Redaktion Peter Aronsson, Börje Björkman, Lennart Johansson), s. 245-264

22. Systemet lagom. Rusdrycker, intresseorganisationer och politisk kultur under förbudsdebattens tidevarv 1900-1922 [Diss.] (Bibliotheca Historica Lundensis 86, 1995) [284 sidor]

23. De nya kvinnorna och politiken. Gulli Petrini – en särling i Växjös politiska liv
Kronobergskvinnor. Kronobergsboken 1995/96, s. 133-141

24. Den småländska gammalkyrkligheten – en religiös och samhällelig paradox (Väckelsen och vardagslivet. Västsvensk väckelse ur nordiskt perspektiv; Västsvensk kultur och samhällsutveckling (Rapport nr 4, Humanistiska fakulteten, Göteborgs universitet. Red. Anders Jarlert, 1995), s. 81-95

25. Moberg liberal ombudsman
Smålandsposten 1/8 1997

26. ”Svenskarna och alkoholmonopolet – ett historiskt perspektiv”
Nordisk alkohol- och narkotikatidskrift volym 14, 1997 (3) s. 137-153

27. Gammalkyrklighet, nyevangelism och upplysning – en religiös och samhällelig paradox?
Historisk tidskrift 3/1997 s. 375-398

28. Östratorp. En berättelse om ett torp och dess människor.
Algutsboda sockenbok Del X, 1997 s. 341-354

29. ”Statskyrka, frikyrka och nykterhet i Växjö stift”.

30. Alkoholen och kulturen. Föredrag om dryckesvanor och nykterhet i Norden vid ett symposium i Fredrikstad, Norge. (Red. Anders Gustavsson, Etnolore 19), 1998

31. Vilhelm Moberg och liberalismen
Svenskläraren. Medlemsblad för svensklärarföreningen Nr 3 1998 s. 10-11

32. Religion, Culture and Identity in a Comparative Perspective – Piety as a Regional Value System
The Making of Regions in Sweden and Germany. Culture and Identity, Religion and Economy in a Comparative Perspective (Rapporter från Högskolan i Växjö. Humaniora Nr 6 1998, Peter Aronsson ed.) s. 105-111

33. Stationssamhällets skötsamhet. Om nykterhet som symbol och kulturell markering i sekelskiftets Alvesta
Stationssamhällen. Nordiska perspektiv på landsbygdens modernisering (Acta Wexionensia. Serie 1 Humaniora, nr 2, Peter Aronsson & Lennart Johansson red. 1999) s. 102-117

34. Landen kring sjöarna. En historia om Kronobergs län i mångtusenårigt perspektiv, 1999 (Kronobergsboken 1999-2000)
Vetenskaplig redaktör: Lennart Johansson

35. “Sources of the Nordic Solutions”, i Broken Spirits. Power and Ideas in Nordic Alcohol Control, ed. Pekka Sulkunen et al. NAD Publication No. 39, 2000, s.17

36. ”Systemen lagom. Varför har vi så många restriktioner kring alkoholen i Norden?”, i Spiritus. Tidskrift för forskning kring svensk alkoholkultur, 2001, s. 50

37. ”Alkoholpolitik i en nationell och kulturell kontext. De nordiska restriktionssystemen i ett historiskt och komparativt perspektiv”, i Arkiv för studier i arbetarrörelsens historia NR 82-83, 2001, s. 47-82

38. ”Statens legitimitet i folkhälsopolitiken. Kommentar till Torbjörn Lundqvist”, i Historisk Tidskrift 2001:4, s. 767-770

39. ”1855-1955, den svenska alkoholpolitikens födelse”, i CAN 100 år 1901-2001. Jubileumsutgåva av Alkohol & Narkotika 6/2001, s. 16-24

40. ”Alkoholkultur, nykterhetsrörelse och regionala värdemönster”, i CAN 100 år 1901-2001. Jubileumsutgåva av Alkohol & Narkotika 6/2001, s. 25-31

41. ”Kontroll, kultur, identitet. Nordisk nykterhetsrörelse mellan stad och landsbygd”, i Nordisk alkohol- och narkotikatidskrift 4/2001 s. 337-349

42. ”Blädinge och de överlägsna segerherrarna”, i Storkommunreformen 1952. Striden om folkhemmets geografi, 2002 (Red. Peter Aronsson, Lars Nilsson & Thord Strömberg) s. 121-143

43. Tillsammans med Peter Aronsson, ”Storkommunen i mannaminne”, i ”, i Storkommunreformen 1952. Striden om folkhemmets geografi, 2002 (Red. Peter Aronsson, Lars Nilsson & Thord Strömberg) s. 144-150

44. Tillit eller misstro i småorternas land – en studie av social ekonomi i fem län (Tillsammans med Peter Aronsson, Lars Behrenz, Jessica Hansen, Carola Lövstedt, Gunnar Olofsson), Rapporter från Växjö universitet. Ekonomi Nr 1 2002

45. Tillsammans med Allan Nilsson, ”Företagsetablering och entreprenörskap i Ljungby och Braås” i Entreprenörskapets dynamik och regionala förankring (Red. Peter Aronsson & Bengt Johannisson), 2002 s. 159-180

46. Tillsammans med Peter Aronsson, ”Den regionala kulturen och den formella och informella ekonomins sammanhang” i Entreprenörskapets dynamik och regionala förankring (Red. Peter Aronsson & Bengt Johannisson) 2002 s. 39-61

47. ”Nykterhetsaposteln och sedereformatorn”, i Phénomenet Peter Wieselgren. Smålänningen som blev historiker, biograf, präst och nykterhetsreformator i 1800-talets Sverige (Red. Lars Aldén, Peter Aronsson & Lennart Johansson), 2002 s. 179-224

48. ”Gula faran och mörka Småland”, i Tid och tillit. En vänbok till Eva Österberg, 2002, s. 187-222

49. Ett landskap minns sitt förslutna. Monument och minnesmärken i Värend och Sunnerbo. Kronobergsboken 2003. (Redaktör och författare tillsammans med Peter Aronsson)

50. Smålands historia. Tillsammans med Olle Larsson och Lars-Olof Larsson, 2006

51. ”Vem vill spola kröken? Några tankar kring idrott och alkohol” i Inkast. Idrottsforskning vid Växjö universitet, 2006.

52. Staten, Supen och Systemet. Svensk alkoholpolitik och alkoholkultur 1855-2005, 2008