Wallquistpriset

Olof Wallquist
Biskop, kyrkominister
Född 1755,
död 1800 i Stockholm
Wallquist utnämndes redan vid 28 års ålder till kyrkoherde i Alseda pastorat. Blev biskop i Växjö 1787 och genomdrev en uppryckning av såväl den kyrkliga administrationen som skolverksamheten inom stiftet.
Kulturhistoriskt intresserad samlade han under sin tid i Växjö in ett stort antal föremål, vilka idag ingår i Smålands Museums samlingar.
Wallquist var även ivrig rojalist och kom att bli konung Gustaf III:s förtrogne.

Wallquistpriset – för författarskap och forskning med kyrklig anknytning

Prissumman är 25.000 kr och kan tilldelas personer med anknytning till Småland och/eller Växjö stift. Medutdelare är Växjö stift.

2023 Peter Bexell
Inför det nya kan mycket verka otydligt och osäkert. Detta gäller inte minst kyrkans framtid med dess gudstjänstliv och kyrkorum. Med ett tusenårigt perspektiv har Peter Bexell förkovrat sig i, och förmedlat en djup kunskap om, landets kyrkobyggnader, kyrkorum och gudstjänstliv. Han har på ett framsynt sätt bidragit till kyrkans utveckling in i det tjugoförsta århundradet.

2022 Torgny Wirén
För en prästgärning som gjort avtryck hos ungdomar och vuxna. I sin tjänst bland konfirmander, ungdomar och på Jönköpings skolor har ”Tojje” genom sin öppenhet och nyfikna blick gjort skillnad för ett oräkneligt antal unga människor, för deras livsmod och framtidstro. I förkunnelse, gripande ungdomsromaner och livsnära andaktsböcker ger han ord åt mångas livserfarenhet och öppnar dörrar till ett möte med kristen tro.
Tal till Torgny Wirén

2021 Tomas Boström
Den smålandsfödde musikern och författaren Tomas Boström har i decennier, med sin omfattande och särpräglade produktion av betydelsebärande text och musik och genom sina framträdanden, förnyat och fördjupat den svenska andliga sångskatten. Ett liv vigt åt kristen musik – toner och texter som genom honom fått internationell spridning.

2020 Lena Liepe
För sin forskargärning som bearbetar gestaltningar ur en medeltida föreställningsvärld både noggrant, mångsidigt och idérikt. Genom inträngande studier av olika uttryck för nordisk kyrkokonst har Lena Liepe med hög trovärdighet också kunnat belysa de förändrade betydelser och roller denna fått över tid, också in i vår egen tid.
Tal till Lena Liepe

2019 Isak Svensson
För sin forskning och sitt författarskap om den viktiga och omdiskuterade frågan vilken roll religion har i väpnade konflikter. Svensson – med rötter i Jönköping – är idag en av landets främsta freds- och konfliktforskare. Tal till Isak Svensson

2018 Anders Rydell
För att med imponerande kunskap och stort engagemang lyft fram hur nazismen inte bara fysiskt utrotade Europas judar, utan också brutalt plundrade en hel kulturtradition.
Tal till Anders Rydell

2017 Susanne Wigorts Yngvesson
Denna Kalmarbördiga teolog har genom både forskning och frejdigt deltagande i det offentliga samtalet riktat sökarljuset på etiska frågor i tiden och är idag en av landets mest namnkunniga i religionsdebatten.
Tal till Susanne Wigorts Yngvesson

2016 Jan-Åke Alvarsson
Professor Jan-Åke Alvarsson tilldelas Wallquistpriset såsom redaktör för Svenskt Frikyrkolexikon och då genom förtrogenhet med svensk och småländsk frikyrklighet i kombination med professionalism och personligt engagemang bidragit till att Svenskt Frikyrkolexikon blivit mer än en ordbok.
Tal till Jan-Åke Alvarsson

2015 Karin Malmsten
Med småländsk klurighet och envishet samt med personligt engagemang och journalistisk integritet har hon förnyat 90-årsfirande Sveriges Radios allra äldsta program – gudstjänsten.
Tal till Karin Malmsten

2014 Magnus Hagevi
Med rötter förankrade i småländsk frikyrklighet, med glädje att delta i det offentliga samtalet och med akademisk skärpa har Magnus Hagevi tillfört nya och viktiga perspektiv i det spänningsfält som råder mellan religion och politik. Tal till Magnus Hagevi

2013 Leif Carlsson
Carlsson är lektor i religionsvetenskap vid Jönköpings högskola och har som uppskattad författare och föredragshållare populariserat och problematiserat – ibland på provokativt sätt – frågor som rör människan och Gud. Leif Carlsson, som också är frikyrkopastor, har en lång rad böcker bakom sig – senast har han i Det förkastade judefolket granskat förekomsten av antisemitism i svenska läromedelTal till Leif Carlsson

2012 Marie Eriksson
Hennes avhandling Makar emellan. Äktenskaplig oenighet och våld på kyrkliga och politiska arenor, 1810-1880 är nyskapande med en väl genomarbetad metod- och teoridiskussion, men bygger också på ett gediget hantverk och en förmåga att analysera och ställa frågor till ett intressant och oftast förbisett källmaterial: domkapitlets protokoll och handlingar.

2011 Peter Hultsberg
Han får priset främst för sin avhandling om poeten Lennart Sjögren, där han visar hur denne oavhängig av ljusa kristna traditioner kring under och uppståndelse finner samtal om liv och död ofrånkomliga. I boken utmejslas en diktarspaning som öppnar nya djup och vidder utan att ge dogmatiska eller färdiga svar.

2010 Anita Liepe
Anita Liepe har spelat en avgörande roll för bevarandet av kyrkobyggnadernas kulturarv i Småland med kunskap om och känsla för kyrkobygg-nadernas betydelse för församlingarnas och enskilda människors andliga liv. Hon är dessutom författare till boken Växjö domkyrka i nutid och historia som dokumenterar kyrkans historia till och med restaureringen 1995 och den moderna småländska glaskonsten, som tillkom i kyrkan då och i början av 2000-talet. Denna kyrkobeskrivning är unik i sitt slag genom att den tar sin utgångspunkt i kyrkans bruk under ett kyrkoår. Beskrivningen av kyrkans historia, arkitektur och konst görs utifrån kyrkans användning och liv.

2009 Ola Salo
Ola Salo har genom sin språkliga tolkning och musikaliska och sceniska framställning av musikalen Jesus Christ Superstar, med småländsk fromhet som grund och dagsfärskt idiom som uttrycksmedel, gjort passionshistorien tillgänglig och berörande för människor, inte minst unga, i 2000-talets Sverige.

2008 Ulrik Josefsson
För en bred engagerad och engagerande skildring av den svenska Pingströrelsens begynnelse, dess gudslängtan och iver både att nå medmänniskor och att påverka samhället. Hans doktorsavhandling ger ett sällsamt bidrag till vårt lands och inte minst vårt eget landskaps kulturhistoria.

2007 Owe Samuelsson
För engagerade, trägna och värdefulla forskningsinsatser om 1800-talets väckelserörelser i Växjö stift och angränsande landskap.

2006 Marianna Agetorp
Hon är trädgårdsapostel, författare och brobyggare med teologisk lust och kunskap. Med sitt mångsidiga engagemang har hon blivit en viktig småländsk kulturpersonlighet. De landskap hon skapar och gestaltar lever i natur, samhälle och lyriska världar. De förmedlas i trädgårdar, utbildningar, utställningar, installationer och diktverk som är kraftbringande i sin skönhet och närhet till mörkret i tillvaron. Hennes författarskap rymmer bland annat lokal kyrkohistoria och en viktig bönbok som spreds inom flera stift i Svenska kyrkan efter tsunamin och stormen Gudrun.

2005 Bo Brander
I sin förkunnelse men framförallt genom doktorsavhandlingen Människan och den ekologiska väven har han utfört ett för svenska förhållanden unikt arbete med att dels beskriva skillnaderna mellan västerländsk förvaltarskapsteologi och de östliga kyrkornas mikrokosmostanke, dels visa hur dessa bägge synsätt kan och bör få komplettera varandra i ambitionen att fördjupa och stärka kyrkans skapelsesyn och vardagsnära engagemang för miljön och en hållbar utveckling, lokalt och globalt.

2004 Anna Maria Claesson
När det lokala och globala sammanhanget går i varandra blir vi glokala. Anna Maria Claesson, Jönköpings läns museum, har i sin bok Kinesernas vänner, en analys av missionens berättelse som ideologi och utopi, på ett samtidigt levande och teoretiskt reflekterat sätt visat hur det globala och lokala berörde varandra och enskilda smålänningar redan på 1800-talet genom engagemanget i kinamissionen.

2003 Lars Aldén
För inspirerande, drivande och fruktbärande insatser i ledningen för Växjö stiftshistoriska sällskap alltsedan dess tillkomst för tjugofem år sedan.

2002 Antoon Geels
För bred förnyelse av jämförande forskning om den västerländska mystikens psykologi samt för årets originella bok Berusad av Gud, där läsaren under en fascinerande resa i rum och tid inbjuds lyssna till fiktiva samtal mellan judiska, kristna och islamiska mystiker – i ett samråd öppnande nya perspektiv på människans andliga sökande.

2001 Björn Ulvaeus
Genom Kristina från Duvemåla har han gjort utvandrareposet till en omedelbar livsresa, levt sig in i Guds närvaro och frånvaro, kärlek, kraft och djupaste sorg.

2000 Karin Sporre
För doktorsavhandlingen Först när vi får ansikten – ett flerkulturellt samtal om feminism, etik och teologi.

2000 Christian Braw
I anslutning till 200-årsminnet av biskop Olof Wallquists död för en intresseväckande, djärv förnyelse av svensk lutherforskning i boken Mystikens arv hos Martin Luther.

1999 Olle Larsson
För dels doktorsavhandlingen “Biskopen visiterar”, som är det första större arbete på svenska som behandlar de kyrkliga visitationerna under 1600- och 1700-talen, och dels för hans tvärvetenskapliga sätt att som forskare bryta ny mark bl a med olika framtidsinriktade hjälpmedel.

1998 Magnus Gustafsson
För forskning och levandegörande av småländsk folkmusik och en äldre musikskatt från Växjö domkyrka och gymnasium.

1997 Oloph Bexell
För en omfattande personhistorisk forskning med stort inslag av möten mellan idéer och människor och för sina lysande minnesanteckningar vid prästmöten i Växjö 1990 och 1996.

1996 Margareta Melin
För andlig visa och psalm, för den sällsynta och sällsamma förmågan att tala och sjunga med små på sådant vis att stora och ibland inte alltför kloka vill stämma in i glädje och förundran – och för lågmält finstämd lyrik som får oss att besinna att kärleken är ett evighetens barn i tiden.

1995 Anne-Marie Thunberg
För ett författarskap och en levnadsgärning samlade kring de stora livsfrågorna och präglade av en lågmäld, aldrig sviktande etisk envishet och ett stillsamt, aldrig vikande hopp om människorna och framtiden.

1994 Bertil Nilsson
För ett gränsöverskridande vetenskapligt författarskap som med småländsk anknytning låter det medeltida Europa och Norden mötas i inträngande analyser av kanonisk rätt och nordiska lagar, hedniskt och kristet, kvinnligt och manligt och – alldeles särskilt – dödens och det eviga livets gestaltning i kyrkans liturgi och rum.

1993 Göran Åberg
Åberg har under sin tid som docent, lektor och författare på ett genuint och kreativt sätt fullföljt de lärda traditionerna i Växjö stift med nära förbindelser och fruktbärande samverkan mellan stiftet, akademin och kyrkan. I sitt författarskap speglar han väsentliga delar av stiftets tradition, främst med anknytning till Jönköpingstrakten. Genom akademiska undersökningar, populärvetenskap och essäistik har han berikat vårt vetande och populariserat viktiga strömningar och skeenden i kyrka och skola.