Dag Hammarskjöldspriset

Dag Hammarskjöld föddes i Jönköping 1905. Han var son till dåvarande hovrättspresidenten senare statsministern Hjalmar Hammarskjöld.
Dag Hammarskiöld efterträdde norrmannen Tryggve Lie som FN:s generalsekreterare 1953. Som sådan lyckades han, genom skicklig diplomatisk ledning och medling, lösa en rad internationella och nationella kriser under det “kalla krigets” tid.
Dag Hammarskjöld omkom vid en flygkrasch i Kongo 1961 på väg till ett FN-uppdrag som medlare i konflikten mellan Kongo och utbrytarprovinsen Katanga.
Hammarskjöld var även verksam som lyriker. Diktsamlingen Vägmärken utgavs postumt 1963.

SMÅLANDS AKADEMIS PRIS TILL DAG HAMMARSKJÖLDS MINNE

Prissumman är 25.000 kr. Priset har möjliggjorts genom en donation av grosshandlaren ekon dr hc Erik Malmsten. Pristagaren väljes inom de vida verksamhetsfält som har förbindelse med Dag Hammarskjölds gärning. Pristagare kan yrkesmässigt eller ideellt ha arbetat för att främja fred, förståelse, samverkan, ägnat sig åt hjälpverksamhet av skilda slag, fredsforskning, diplomati eller framsynt ledarskap. Såväl insatser inom som utanför Sverige kan komma ifråga. Vid val av pristagare kan den tro och det kallelsemedvetande som präglade Dag Hammarskjöld vara av betydelse. Vid val av pristagare skall Akademin i första rummet pröva kandidater bosatta i Småland eller med småländsk härkomst. Det står dock Akademin fritt att belöna personer även utan denna anknytning.

2018 Staffan de Mistura
För en obruten tilltro till de personliga mötena och samtalen under några av samtidens svåraste och mest omänskliga konflikter.
Tal till Staffan de Mistura

2017 Nathan Shachar
För ett hängivet journalistiskt arbete, som faktabaserat, välformulerat och engagerat under årtionden lämnat initierade rapporter från Latinamerika, Mellanöstern, Spanien och Turkiet och som därigenom har givit läsarna möjlighet att dra slutsatser, inse sammanhang och förstå verkligheten.
Tal till Nathan Shachar

2016 Stig Fredrikson 
Anebybördige Stig Fredrikson har ett långt förflutet som utrikesjournalist, bland annat för Sveriges Television. I Dag Hammarskjölds anda har han visat prov på stort civilkurage då han agerade hemlig kurir åt Nobelpristagaren Alexander Solzjenitsyn som därigenom från Sovjetunionen kunde kommunicera med väst.

Tal av Stig Fredriksson

2015 KG Hammar
Med sin öppenhet i trosfrågor och sitt engagemang mot vapenexport liksom arbete med fredsfrågan inom Kyrkornas Världsråd har han verkat i Hammarskjölds anda. Till detta kommer författande om den förre generalsekretaren och initiativ till att bringa klarhet om hans död. Tal till KG Hammar
Anförande KG Hammar

2014 Cecilia Malmström
För att genom ett engagerat och hängivet arbete i mänsklighetens tjänst, ha sett den enskilda personen bakom siffror och nyhetstelegram.
Anförande av EU-kommissionär Cecilia Malmström

2013 Cecilia Uddén
Uddén är verksam som reporter och programledare vid Sveriges Radio. Under sin mångåriga gärning som utrikeskorrespon-dent i framför allt Mellanöstern har hon lämnat åtskilliga direktrapporter från oroshärdarna där. Hon har en enastående förmåga att berätta levande och engagerat utifrån ett tydligt subjekt och lämnar målande ögonvittnesskildringar. Genom sin verksamhet har Cecilia Uddén gett prov på stort civilkurage och säger ofta sådant som inte är opportunistiskt. Hennes engagerade och ofta riskfyllda insatser gör henne till en värdig mottagare av priset till Dag Hammarskjölds minne. Tal till Cecilia Uddén

2012 Inga-Britt Ahlenius
Ahlenius har genom sitt civilkurage givit den goda byråkratin ett ansikte. Världen lider av korruption, nepotism, ineffektivitet och laglöshet. Ahlenius har i högsta grad bidragit till att motverka dessa företeelser i Sverige, i Europa och i världen.

2011 Margot Wallström
På ett engagerat sätt har hon gripit sig an sina ansvarsfulla uppgifter, inte minst den nu aktuella att som FN:s generalsekreterares särskilda representant bevaka kvinnors utsatta situation i krig och andra konflikter. Hon utför därigenom ett arbete i Hammarskjölds anda och ett globalt perspektiv.

2010 Kulturarv utan gränser
För främjandet av mänsklighetens kulturella arv genom insatser för restaureringen av kulturminnen i forna Jugoslavien. Genom sitt arbete har Kulturarv utan gränser visat att arbete med att bevara och utveckla kulturmiljöer kan främja försoningsarbete och stärka människors stolthet och identitet. Kulturarvsfrågorna har sin givna plats i utvecklandet av stater byggda på fred och mänskliga rättigheter.

2009 Jan Eliasson
Jan Eliasson har en lång och gedigen karriär som diplomat bakom sig, bland annat med flera viktiga uppdrag för FN, inte minst som ordförande för FN:s Generalförsamling. Genom sitt internationella engagemang för fred, utveckling och mänskliga rättigheter har Jan Eliasson verkat i samma anda som Dag Hammarskjöld, för humanitet, medmänsklighet och internationellt samarbete.

2008 Thomas Hammarberg
Hans liv har präglats av engagemang, humanitet i ordets vidaste bemärkelse: skydd för mänskliga rättigheter, stöd till flyktingar, barn och vuxna. ”Vägen till helgelse sker i vår tid genom handling” skrev Hammarskjöld.

2007 Kjell Albin Abrahamson
Genom böcker, radioprogram och har han gett oss svenskar inblick i och kunskap om det tidigare så slutna Central- och Östeuropa. Han har med sin bildning och entusiasmerande berättarkonst och med sina stora och ibland med humor och ironi framlagda analyser synliggjort det som tidigare var slutet, grått och okänt. Därigenom har han också gjort det öppet, begripligt och färgrikt för oss. Han har genom sina insatser i Dag Hammarskjölds anda främjat förståelse, samverkan och fred.

2006 Maciej Zaremba
Hans vassa men eleganta penna utmanar traditionella maktcentra i avslöjandet av maktmissbruk och övergrepp mot utsatta människor. Han har blivit en av rättsstatens främste försvarare och får oss svenskar att förstå vårt eget samhälle där motsägelser och hyckleri kan förvandla avsedd godhet till förtryck.

2005 Mats Svegfors
För hans klargörande av hur Dag Hammarskjöld i sin gärning bars av en kristen övertygelse, och för hans insatser att, bland annat genom den i år utgivna biografin om Dag Hammarskjöld, visa på den kraft som en ständigt närvarande etisk och religiös värdeskala kan skänka människan.

2004 Cordelia Edvardson

För ett författarskap och en journalistik med starkt personligt engagemang som givit en mångsidig belysning av konflikten mellan israeler och palestinier och förmedlat en medkännande förståelse för dramats mänskliga tragik och anvisat vägar mot en möjlig försoning.

2003 Hans Blix

Blix har under en lång följd av år, som utrikesminister, statssekreterare och chef för det internationella kärnkraftsorganet IAEA, verkat för fred, rättvisa och internationell säkerhet. I dag får han priset främst för insatsen som chef för Förenta Nationernas undersökningskommission i Irak. Han har här i Dag Hammarskjölds anda med fasthet, tålamod och gott omdöme arbetat för att klarlägga fakta i en stor, av hela världssamfundet, omdiskuterad fråga. Hans objektivitet har krävt lika mycket styrka som oräddhet. För Smålands Akademi har det varit naturligt att belöna denna svåra och historiskt betydelsefulla insats.

2002 Ingmar Karlsson

Ingmar Karlsson har under en följd av år, samtidigt som han innehaft ansvarsfulla tjänster i UD, publicerat en lång följd av böcker där han särskilt tagit upp relationen mellan religion och politik ur olika perspektiv. Det har för honom gällt att förklara innebörden i exempelvis skilda islamska riktningar och deras sociala konsekvenser, påpeka västvärldens syn på främmande kulturer och samtidigt antyda en väg till utjämnande av latenta eller uppenbara motsättningar. Hans undersökningar har många gånger varit obekväma för makthavarna. Karlsson har vid olika tidpunkter kunnat påvisa fel i svenska myndigheters bedömning av så kallade asylfall. Skäl för asyl har funnits där myndigheterna avslagit en begäran, och i långt flera fall har de svenska makthavarna, enligt Karlssons kunniga och sakliga analyser, utan giltig anledning beviljat asyl.