Linnépriset

Carl von Linné
Botaniker, vetenskapsman
Född 1707 i Stenbrohult,
död 1778
Smålänningen Carl Linnaeus – adlad von Linné 1757 – är en av biologins största systematiker och en av våra internationellt mest kända svenskar. Hans Systema naturae – klassificering av växter enligt det s k sexualsystemet – utkom 1735. Professor i Uppsala 1741.
Linné har givit namn år Smålands landskapsblomma, linnean. Han skrev även intressanta skildringar från sina resor runtom i Sverige.

Linnépriset – för insatser inom linneanska fält

Smålänningen Carl von Linné åtnjuter världsrykte som botanist och naturforskare men har också kallats ”vår förste naturekonom”, med inriktning på resurshushållning. Till Linnés ära utdelar Smålands Akademi och Sparbanken Eken ett årligt pris på 40 000 kronor för insatser i hans anda, med fokus på natur och miljö, biologisk mångfald, klimatfrågan och en långsiktigt hållbar samhällsutveckling.  Pristagaren/pristagarna kan vara författare, konstnärer och opinionsbildare men också t ex forskare, lärare, innovatörer och företagare.

Medutdelare var före 2020, Södra 2016-2019 med 30.000 kr, före det LRF. 2023 bidrog Ingmar Nordström.

2023 Sverker Sörlin
För en enastående gärning i forskningens, bildningens och samhällsdebattens tjänst, präglad av linneansk nyfikenhet och ett djupt engagemang för samtidens livsavgörande frågor, och för sin sällsynta förmåga att i tal och skrift levandegöra och föra ut vetenskap till en större publik. Sverker Sörlin är idéhistoriker, författare och professor i miljöhistoria, och en av de allra viktigaste rösterna i klimat- och forskningsfrågor runt om i världen.

2022 Botaniska sällskapet i Jönköping
Inte bara för sitt envisa folkbildningsarbete med stövlar på, utan i lika hög grad för att Botaniska sällskapet i Jönköping med ”Södra Vätterbygdens flora” bevisar att upptäckarglädjen är det vassaste vapnet i försvaret av landskapets biologiska värden.
Lovtal till Botaniska Sällskapet i Jönköping

2021 Inger och Mats Runesson
I en tid av allvarliga hot mot planetens biologiska mångfald har paret Runesson – i linneansk anda – målmedvetet och med stor kunskap och kärlek utformat sortiment av frön och plantor av vilda örter och gräs och därmed stimulerat till anläggandet av ”ängar” runtom i Sverige; miljöer av stor skönhet och kulturhistoria som aktivt främjar pollinerande insekter, småfåglar och mullens ekosystem.

2020 Karin Fransson
Carl von Linné var starkt engagerad i dietetik; livsstil, matvanor och kokkonst. Karin Fransson har en livsgärning i Linnés anda, hon är en av Sveriges främsta kockar och en pionjär i att samla markens örter för att med dem förädla måltidens goda råvaror. Som en av de stora förebilderna i sin bransch har hon generöst förmedlat sina kunskaper och insikter till generationer av kockar likaväl som till allmänheten genom böcker, radio och tv.

2019 Göran Bergengren
Från sin östgötska utsiktspunkt har Göran Bergengren med linneansk skärpa och nyfikenhet skrivit ett stort antal böcker om natur och människa, för både barn och vuxna. Hans senaste opus, ”Meningen med bin” är full av upptäckarglädje men förmedlar också, på en vacker men stundom karg sakprosa, den oro vi alla känner inför hoten mot planetens biologiska mångfald och mänsklighetens framtid.

Tal till Göran Bergengren

Tal av Göran Bergengren

2018 Kerstin Ekman
Pristagaren är en av de stora författarna. Inkännande och med djup kunskap gestaltar hon människa och natur. Ekmans bok ”Då allt var levande och lustigt” berättar om prästen och Linnélärjungen Clas Bjerkanders liv och verksamhet. Med fina detaljer ges bilden av hur daglig strävsamhet ser ut för en av 1700-talets naturforskare och hur tidig svensk forskning utvecklas från Linné och framåt. Tal till Kerstin Ekman

2017 Martin Emtenäs
För det engagemang och den entusiasm varmed han presenterat natur i Sverige och i världen i ett stort antal tv-program och för den kunskap om Sveriges flora och fauna som han skarpt fångat i bokform både för barn och vuxna.
Tal till Emtenäs

2016 Strömsbergsföreningen
Genom idogt och envetet arbete i sann småländsk anda har Strömsbergsföreningen räddat ett av södra Sveriges största sammanhängande lövskogsområden. Idag är Strömsbergsskogen ett av Jönköpingsbornas käraste utflyktsmål.
Tal till Strömsbergsföreningen

Anförande för Stromsbergsforeningen av Lars Hartvigsson

2015 Jan Mikaelsson
För en omfattande och folkbildande gärning, som på ett engagerat och lustfyllt sätt levandegjort jordens tidigaste historia och samtidigt tydliggjort människans del i och ansvar för natur och miljö. Tal till Jan Mikaelsson

2014 Tomas Bannerhed
I sin hyllade roman Korparna har Tomas Bannerhed ömsint speglat det ansatta småländska småjordbrukets villkor, samtidigt som han på ett för skönlitteraturen ovanligt och initierat sätt vävt in fågelskådningens glädje i en pojkes inte helt lätta uppväxt.

2013  Föreningen Biosfärområde Östra Vätterbranterna
Föreningen har utfört ett arbete som har gått från konfliktfylld stämning mellan naturvård och produktionsintressen till förtroendefullt samarbete för hållbar utveckling, något som sommaren 2012 resulterade i att FN-organet Unesco utsåg det dramatiska landskapet mellan Omberg i norr och Tenhult i söder till Smålands hittills enda biosfärområde.

2012 Torbjörn Lindell
Lindell är en framstående Linnéforskare, medlem av The Linnean Society. Linnéåret 2007 gav han ut biografin Carl von Linné. Den fulländade forskaren som både genom sitt innehåll och genom sin utformning är en fulländad presentation. På drygt hundra sidor presenterar Lundell här Linnés hela liv och verk. Därtill är det en mycket vacker bok

2011 Fredrik Sjöberg
Sjöberg har på ett lysande sätt visar hur naturvetenskap och humaniora låter sig förenas. Sinnrikt flätar han samman trådar från båda disciplinerna, blandar skickligt lärdom med bitande humor, gör läsaren nyfiken och håller spänningen vid liv till sista sidan. Han är dessutom en stor språkkonstnär och en kompositionens mästare. Läsaren får på ett underhållande sätt ny spännande kunskap om t.ex. blomflugor (Flugfällan 2004), konstnären Gunnar Widforss (Flyktkonsten 2006) och daggmaskar (Russinkungen 2009).

2010 Magnus Apelqvist och Per Bergström
Pristagare lärare vid Högskolan i Jönköping. De får det för sina musikaliskt-poetiska scenprogram om hur vi alla bättrekan förstå naturen och oss själva och därmed verka för en mer hållbar livsstil och samhälls-utveckling. Deras texter är underfundiga, kloka och roliga och musiken en härlig blandning av olika stilar. Utifrån en holistisk världsbild bygger de broar från naturvetenskap till humaniora och samhällsengagemang, därtill med enfördjupande existentiell dimension

2009 Stenminnen
Ida Andersen och Åsa Nyhlén tilldelas priset för det praktfulla verket Stenminnen, som kunskapsrikt, välskrivet och med stor fotografisk konstnärlighet dokumenterar ett särpräglat kännetecken för det småländska landskapet och samtidigt förtjänstfullt förmedlar ett omistligt stycke kulturhistoria.

2008 Smålands Flora
Med sina 1216 sidor fördelade på två band är verket det största av de i Sverige utgivna flororna. För att beskriva landskapets olika växter har totalt 380 personer fingranskat markerna i Småland. Växtlokalerna har besökts vår, sommar och höst. Tillsammans har botanisterna letat växter i mer än 6000 dagar och vandrat över 4000 mil i landskapet, vilket har tagit 14 år att utföra. Smålandsfloran är till stor nytta för naturvården i landet och ett viktigt redskap i kulturminnesvården. I projektet har alla arbetat ideellt och dessutom bekostat sina egna resor.

2007 Marita Jonsson
I det praktfulla verket Carl von Linné. Boningar, trädgårdar och miljöer (2003) skildrar hon insiktsfullt i ord och bild Linnés liv i de olika miljöer där han har levt och verkat. I Linné på Gotland (2007) återger hon en forskningsresa på Gotland med utgångspunkt i Linnés dagboksanteckningar. Hon har dessutom varit projektledare för upprustningen av Råshult. Till detta kommer en rad andra böcker om konst, arkitektur och hantverk.

2006 Lena och Michaël Michaëlsson
Utifrån gedigna kunskaper om det gamla bondelandskapets historia, botanik och hävd, och med stor kärlek, flit och omsorg har de under snart två decennier utfört en kulturhistoriskt unik gärning genom att restaurera, vårda och på ett tidstypiskt sätt sköta åker, äng, betesmarker och trädgårdsland i det kulturreservat som utgörs av Linnés födelsegård i Småland.

2005 Lena Anderson
Lena Anderssons bilderboksgestalter har blivit välkända och uppskattade av barn långt utanför vårt land. Hon är väl hemmastadd i både barnens och växternas värld. Värme, humor och lustfylld saklighet präglar hennes verk – med dem öppnar hon barnens ögon inför naturens under. Den respekt och omsorg hon på detta vis förmedlar inför allt som växer och gror känns som ett hoppfullt tecken.

2004 Peter Gerdehag
I mer än två decennier har Peter Gerdehag genom böcker, föreläsningar, utställningar och nu även TV-filmer skildrat natur, människor och landskap från kust till fjäll med ett särskilt hjärta för det småländska odlingslandskapet. Mästerligt förenar han estetisk känsla med dokumentär exakthet och ger därmed oss alla ett effektivt redskap i kampen för att bevara vårt lands värdefulla natur- och kulturmiljöer.

2003 Björn Berglund
I sina böcker, exempelvis Hallonmänniskan, Ögat i blomman och Göktytan flyger, skildrar han tillvarons förunderliga väv, livets snabba flykt och vår egen mänskliga sårbarhet. Sparsmakat och med utsökt känsla för ordens valör, förenar han poesi och saklighet i skarpögda, ofta oväntade bilder för kraften i upplevelsen av en blomma, en myra eller det knäppandet ljudet av tallkotten som släpper sina frön.

2002 Sten Dunér
Han får priset för sina sällsamma böcker om trädgårdskonstens filosofi, estetik och kulturhistoria. Ömsint och med humor ger han nya perspektiv på vår lust att omforma naturen. Lärt och lätt, i sann linneansk anda, bjuds vi på strövtåg till trädgårdar som genom tiderna speglat människans eviga drömmar och hennes bilder av sig själv, världen och Gud.

2001 Karin Berglund
För en enastående insats som den svenska trädgårdskonstens mest sinnliga uttolkare. Hennes förmåga att beskriva en blåklocka eller ett nedfallet äppelträd i en gammal trädgård får en läsare att öppna kanaler till för henne okända dimensioner. Karin Berglund har som skribent i bland annat Dagens Nyheter och som författare till flera olika trädgårdsböcker visat att hon ingår i den stora linneanska traditionen där känsla, fakta och språklig spänst förenas.

2000 Ingvar Christoffersson
För ett betydelsefullt engagemang under närmare ett halvt sekel för att bevara, skydda och levandegöra omistliga småländska naturvärden.

1999 Jan Danielson
För en eminent förmåga att likt en sentida Linné vandra Mitt i naturen med en stor publik och bjuda på oväntade aha-upplevelser med ständigt nya vinklingar, allt serverat med den klurighet och en utsökt språkbehandling av bästa linneanska märke.

1998 Lotte Möller
För hennes förmåga att som författare och kulturskribent gestalta den magi och den kulturhistoria som ligger dold i trädgårdens natur.

1997 Lennart Sjögren
För sin sensibla och kompromisslösa poetiska gestaltning av frågorna om liv och död och människans utsatthet i naturens outgrundliga kretslopp; för ett särpräglat konstnärskap som väckt till ekologisk medvetenhet långt före ett mera allmänt miljöengagemang.

1996 Anders Börjeson
För att han som en nutida Linné genom en mångårig verksamhet i radioprogrammet Naturmorgon ständigt förnyar och breddar naturjournalistikens språk och innehåll med sensuell poetisk berättarglädje oförtröttligt förmedlar dofter och syner, kunskap och miljöengagemang till en svensk publik.

1995 Anders Johansson
För ett varierat författarskap och fotografisk dokumenterande av naturen och människorna i det småländska kulturlandskapet, för den lyriska grundtonen, det insiktsfulla engagemanget och modiga ifrågasättande i omsorgen om vårt kulturarv och dess dimensioner i tid och rum.

1994 Ann Margret Dahlquist-Ljungberg
För sitt miljöengagemang, vars kraftkälla är själva kärleken till naturen och de levande.
Hon är bildkonstnär och poet, med stark lidelse för planeten Jordens framtid. Kunnigt och med inlevelse gestaltar hon frågorna om förtryck och utsugning, miljöförstöring och ofred.
Hennes poesi kan viska som suset av läkande gräs. Eller formas till underfundig humor som i dikten om Linné i himmelen. Men oftare flyter orden fram som glödande lavaströmmar ur en vredgad krater. Ändå finns här en trotsig optimism om att förnuftet till sist skall segra. “Det är rätt att göra uppror när livet skändas och förnedras”, ropar dikterskan från sin ljuvliga ölandshage med nötväckor, skrakhonor, olloborrar, och skimrande spindelvävar i sensommarljuset.

1993 Björn Gidstam
För att han med sitt konstnärskap och sina böcker fullföljt en linneansk tradition i vår moderna tid. Med känsla, inlevelse och gedigna kunskaper har han skildrat ett småländskt odlingslandskap med djupa rötter i det förflutna, präglat av småskalighet, naturens och människans samspel, av timrande trähus, gärdsgårdar, hagmarker och blomsterängar, men hotat av total omvandling.
Gidstams framställning i bild och ord är en oersättlig dokumentation av detta kulturlandskap. Den fångar in något av det mest genuint småländska och tjänar samtidigt som en varningsklocka med maning till eftertanke och kamp för oersättliga småländska natur- och kulturvärden.